අප කළ යුත්තේ ..

අපගේ ජීවිතය කෙටි ය. අපට ලැබී ඇති කාලය සීමිත ය. අපට වැය කීරීමට ඇති ශක්තිය සීමිත ය.

Instead of wasting your energy on that which cannot be changed, you need to focus on that which can be created. – Sadhguru

අපි අනෙකා වෙනස් කීරීමට දරන උත්සාහය අපි අපව ම වෙනස් කිරීමට යොදවමු. අපි අනෙකා වෙනස් කිරිමට වැය කරන ශක්තිය අපි අපිව ම වෙනස් කිරීමට යොදවමු. ලෝකය වෙනස් කිරීමට උත්සහ කිරීම වෙනුවට අපි වෙනස් වෙමු.

මොහොතක ම කිසිවෙකුට අකටයුත්තක් නො කිරීමට සවිඥානික වෙමි.
මම මේ මොහොතේ කරන දේ උපරිම අවධානයෙන් සිදු කරමි.

අමිල සේනාධීර